مسئول فنی جویای کار

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
دکتر نسرين امجدي09152182129 پروانه آزاد
آشنا به زبان انگليسي و عربي
تجربه كاري در داروخانه و ساير حوزه هاي داروسازي
دکتر هاشم ناصحي09151106000 8ساعت پروانه آزاد جهت فعاليت در شركتهاي دارويي
5سال سابقه فعال در شركتهاي دارويي
دکتر محمدرضا ژيان باقرپور09153164813 پروانه ازاد صبح ۸ساعت براي شركتهاي دارويي وداروخونهابيبا تجربه ۱۰ سال شركت دارويي مركز
دکتر ساراسادات حسيني09151579513 مايل به همكاري با شركت هاي پخش دارويي هستم
دکتر رخساره لقماني09902207461 12ساعت پروانه آزاد همراه با حضوراز اذر ماه سال 99
سابقه فعاليت در داروخانه بيمارستاني و داروخانه خصوصي
آماده همكاري با داروخانه ها و شركت هاي دارويي
دکتر متينه كبيري09157053795 حضور در شيفت بعداز ظهر داروخانه هاي سطح شهر همراه با 8 ساعت پروانه آزاد عصر