مسئول فنی جویای کار

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
دکتر نسرين امجدي09152182129 پروانه آزاد
آشنا به زبان انگليسي و عربي
تجربه كاري در داروخانه و ساير حوزه هاي داروسازي
دکتر هاشم ناصحي09151106000 8ساعت پروانه آزاد جهت فعاليت در شركتهاي دارويي
5سال سابقه فعال در شركتهاي دارويي
دکتر محمدرضا ژيان باقرپور09153164813 پروانه ازاد صبح ۸ساعت براي شركتهاي دارويي وداروخونهابيبا تجربه ۱۰ سال شركت دارويي مركز
دکتر سپيده ابريشمي09151249531 داراي ۴ ساعت پروانه آزاد صبح
دکتر سروش حقيقي09355013588 شيفت صبح آزاد از ابتداي اسفند 99
7 سال سابقه كار آماده همكاري با شركت ها و داروخانه ها
دکتر مهران قانعي09153532774 ۴ ساعت پروانه آزاد.آماده همكاري با داروخانه ها و شركت هاي دارويي.
دکتر مرجان رضايي09151002760 پروانه جهت فعاليت در شركت توزيع، داراي سابقه‌ي كار در شركت‌ توزيع
دکتر زينب رنگساز09151234917 ۱۲ ساعت پروانه آزاد.
جهت همكاري با داروخانه شبانه روزي