مسئول فنی جویای کار

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
دکتر سپيده ابريشمي09151249531 ۸ ساعت پروانه آزاد شيفت صبح همراه با حضور جهت فعاليت در داروخانه ها و شركت هاي دارويي از اواسط فروردين ماه
دکتر ميترا رضايي09919509388 متقاضي مسئول فني داروخانه در شيفت صبح.
(با سابقه فعاليت در داروخانه هاي دولتي و خصوصي)
آماده همكاري از نيمه ارديبهشت.
دکتر مريم رضائي09355236435 ۱۲ساعت پروانه آزاد همراه با ۸ ساعت حضور از ابتداي فروردين