مسئول فنی جویای کار

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
دکتر نسرين امجدي09152182129 پروانه آزاد
آشنا به زبان انگليسي و عربي
تجربه كاري در داروخانه و ساير حوزه هاي داروسازي
دکتر محمدرضا ژيان باقرپور09153164813 پروانه ازاد صبح ۸ساعت براي شركتهاي دارويي وداروخونهابيبا تجربه ۱۰ سال شركت دارويي مركز
دکتر سپيده ابريشمي09151249531 داراي ۴ ساعت پروانه صبح آزاد جهت حضور در داروخانه و يا كارهاي پژوهشي
دکتر رقيه رضائي بقال زاده09151237783 12 ساعت پروانه آزاد- شيفت صبح ترجيحا شركت دارويي يا كارپژوهشي
دکتر فرزانه سبحاني09158784340 با سلام و احترام.پروانه آزاد جهت همكاري با شركت هاي دارويي ،داراي سابقه فعاليت در شركت پخش دارويي
دکتر رخساره لقماني09902207461 4ساعت پروانه آزاد شيفت عصر ياشب

دکتر مهران قانعي09153532774 آماده همكاري به عنوان قائم مقام.همچنين ۴ ساعت پروانه صبح آزاد.
دکتر مرجان رضايي09151002760 پروانه جهت فعاليت در شركت توزيع، داراي سابقه‌ي كار در شركت‌ توزيع
دکتر متينه كبيري09157053795 12 ساعت پروانه آزاد از ابتداي خردادماه
آماده همكاري با داروخانه هاي سطح شهر
همراه با حضور در شيفت صبح