داروخانه های نیازمند به مسئول فنی

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
داروخانه دكتر قدرتي09155172690 متقاضي پروانه مسئول فني 8 ساعت شيفت شب بدون حضور بلوارهدايت داروخانه شبانه روزي دكتر قدرتي نياداروخانه دكتر نباتي09151563306 دكتر داروساز با پروانه و حضور- شيفت عصر - آدرس: قاسم آباد، شاهد 64