داروخانه های نیازمند به مسئول فنی

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
داروخانه دكتر مهنوش ژياني09155050475 نيازمند مسول فني پروانه دار جهت شيفت ۴ساعت صبح داروخانه روزانه واقع درقاسم اباد
داروخانه داروخانه دكترعطاران09153100419 درخواست مسئول فني جهت شيفت صبح به آدرس خيابان گاز تقاطع گاز و رسالت از تاريخ 99/8/1
داروخانه دكترموسوي 09155032545 نياز به 12 ساعت پروانه- 4 ساعت حضور 8 ساعت غير حضوري
داروخانه شبانه روزي دكترحسيني نژاد09158082084 مسؤل فني با 12 ساعت پروانه و حضور ساعت 9 الي 16 همراه با مزايا
داروخانه سناباد38432292 قائم مقام براي بعداظهر هاي دوشنبه وپنچ شنبه بصورت دائم ...دانشجوي واجد شرايط نيز مورد تاييد خواهد بود