داروخانه های نیازمند به مسئول فنی

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
داروخانه شبانه روزي دكتر حاتمي09155157275 مسئول فني براي ساعت 9 تا 15
داروخانه دكتر خوشدل09155161371 مسئول فني پروانه و حضور ، داروخانه شبانه روزي چناران
داروخانه شبانه روزي دكترحسيني نژاد09158082084 مسئول فني شيفت صبح سه روز در هفته ثابت ساعتي 60 ت داروخانه شبانه روزي چناران(قابليت پروانه و بيمه وجود دارد)