اعلام قیمت دارویی

آخرين قيمت مورد قبول بيمه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

كليك كنيد

                                

 

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه
قيمت هاي سه گانه غذا و دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري مورخ  93/12/26 و 94/02/07

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/11/13 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 38 قلم دارو

تغييرات قيمت 90 قلم دارو اعلامي سازامان غذا و دارو در تاريخ 93/10/03

تغييرات قيمت دارو توسط سازمان غذا و دارو و تامين اجتماعي 

تغييرات قيمت 80 قلم دارو اعلامي سازمان غذا و دارو در تاريخ  93/07/07

تغييرات قيمت 16 قلم دارو اعلامي سازمان غذا و دارو در تاريخ 93/07/07 

تغييرات قيمت 10 قلم دارو اعلامي سازمان غذا و دارو در تاريخ 93/06/24 

تغييرات قيمت 43 قلم دارو اعلامي سازمان غذا دارو در تاريخ   93/07/07 

  اعلام قيمت ژنريك 54 قلم دارو اعلامي سازمان غذا و دارو در تاريخ  93/07/20

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/06/10 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 60 قلم دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/06/10 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 50 قلم دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/05/27 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه26 قلم دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/05/13  در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 50 قلم دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/05/13 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 10 قلم دارو

  راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 92/12/12 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 22 قلم دارو


مشاهده فایل ضمیمه
داروهاي OTC

 

 


مشاهده فایل ضمیمه
تعهدات خاص بيمه ها

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه
كدينگ داروها

 

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه
داروهاي پرمصرف

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه