داروخانه هاي مجاز به عرضه داروهاي شيمي درماني


 

 

 

  •  مشهد

 

     داروخانه هاي مركزي امام - شبانه روزي 22بهمن - هلال احمر - دكترنوري فرد - دكتر قره چمني - دكترپيشقدم 

 

    دارالشفاء امام -دكتر ميرهادي زاده - دكترمدهوشي - دكترچراغي - داروخانه بيمارستان امام حسين - دكتر رحيم زاده

 

  •   سبزوار

 

      داروخانه هاي دكتر عربشاهي - دكتر اعظم بداغ آبادي  - دكتر مرجان كاظمي