قيمت هاي سه گانه غذا و دارو


راي كميسيون قانوني قيمت گذاري مورخ  93/12/26 و 94/02/07

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/11/13 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 38 قلم دارو

تغييرات قيمت 90 قلم دارو اعلامي سازامان غذا و دارو در تاريخ 93/10/03

تغييرات قيمت دارو توسط سازمان غذا و دارو و تامين اجتماعي 

تغييرات قيمت 80 قلم دارو اعلامي سازمان غذا و دارو در تاريخ  93/07/07

تغييرات قيمت 16 قلم دارو اعلامي سازمان غذا و دارو در تاريخ 93/07/07 

تغييرات قيمت 10 قلم دارو اعلامي سازمان غذا و دارو در تاريخ 93/06/24 

تغييرات قيمت 43 قلم دارو اعلامي سازمان غذا دارو در تاريخ   93/07/07 

  اعلام قيمت ژنريك 54 قلم دارو اعلامي سازمان غذا و دارو در تاريخ  93/07/20

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/06/10 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 60 قلم دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/06/10 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 50 قلم دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/05/27 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه26 قلم دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/05/13  در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 50 قلم دارو

راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 93/05/13 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 10 قلم دارو

  راي كميسيون قانوني قيمت گذاري دارو مورخ 92/12/12 در ارتباط با قيمت فروش سه گانه 22 قلم دارو