مدارك لازم جهت عضويت در انجمن داروسازان

مدارك لازم جهت عضويت در انجمن داروسازان


 
كپي صفحه اول و دوم شناسنامه 2 برگ
 
كپي كارت ملي 2 برگ
 
كپي كارت نظام پزشكي 2 برگ
 
عكس 3 قطعه
 
كپي پروانه دائم يا موقت داروسازي
 
واريز مبلغ 1500000 ريال به حساب انجمن داروسازان ايران
 
شماره حساب 5531912869- بانك ملت