مدارك لازم جهت تمديد كارت عضويت

مدارك لازم جهت تمديد كارت عضويت


اصل كارت عضويت

 

كپي كارت ملي

 

كپي شناسنامه صفحه اول و دوم

 

كپي كارت نظام پزشكي

 

كپي پروانه داروسازي

 

يك قطعه عكس

 

واريز مبلغ 550000  ريال به  شماره حساب 31613590  بانك تجارت به نام انجمن داروسازان ايران

 

اصل مدارك الزامي است