مدارك مورد نياز

مدارك مورد نياز


 

1- كپي شناسنامه صفحه اول و دوم

 

2- كپي كارت ملي

 

3- كپي مدرك تحصيلي - حداقل ديپلم

 

4- عكس 2 قطعه

 

5- معرفينامه از داروخانه

 

3- واريز مبلغ 3000000 ريال به شماره حساب 791300713208

 

4- تكميل فرم ثبت نام

 

 

 

 

براي دريافت فرم ثبت نام كليك كنيد