مقالات


 

 

 كتاب شناخت داروها

 

 در كتاب شناخت دارو ها انواع دارو به ترتيب اسم معرفي و موارد استفاده و مصرفي توضيح داده مي شود .اين كتاب فقط جهت بالا بردن سطح اطلاعات در زمينه ي شناخت دارو تهيه شده است و خود درماني توسط اين كتاب توصيه نميشود 

منبع:مجله الكترونيكي ويستا

 

مفهوم و عناصر سازنده كيفيت زندگي در مصدومان شيميايي: مطالعه كيفي

 

اهداف: عوارض تاخيري مسموميت با گاز خردل چند ماه تا چند سال بعد از مواجهه ايجاد مي­شود. يكي از مفاهيم بسيار مهم در بيماري­هاي مزمن، كيفيت زندگي بيماران است. هدف اين مطالعه، تبيين مفهوم و عناصر سازنده كيفيت زندگي در مصدومان شيميايي با گاز خردل بود.
روش­ها: در مطالعه­اي توصيفي با رويكرد كيفي، 20 مصدوم شيميايي مرد و زن (نظامي و غيرنظامي) كه در فاز مزمن بيماري بودند با روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. مطالعه با مصاحبه ­هاي انفرادي نيمه ­ساختاردار و بحث در گروه متمركز انجام شد. داده­ها با روش تحليل محتوي آناليز و مفاهيم كليدي استخراج شد.
يافته ­ها: مشاركت­ كنندگان تندرستي را مشتمل بر سلامت جسماني، عقلاني و توانايي در انجام وظايف و انتظارات معمول از هر نفر و بخش ديگر مفهوم تندرستي را داشتن رفاه و آسايش عمومي دانستند. مزمن­ شدن بيماري در مصدومان شيميايي و اثرات ديررس بيماري باعث تغيير در تمامي ابعاد سلامتي آنها شده بود؛ به ­طوري­كه دچار مشكلات جدي جسمي به­ خصوص در اندام تنفسي، پوست، چشم و غيره شده بودند.
نتيجه ­گيري: كيفيت زندگي مفهومي نسبي و متاثر از ماهيت بيماري (سلامت جسماني، رواني، عاطفي و اجتماعي)، مفهوم تندرستي ( صحت، كارآمدي فردي، رفاه و آسايش ) و عوامل سازگاري است
.

 

بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري، مذهبي فرهنگي در بهبود مبتلايان به اختلال وسواسي

 

اين پژوهش به منظور بررسي كارآمدي درمان شناختي ـ رفتاري مذهبي فرهنگي همراه با مصرف دارو و مقايسه آن با درمان دارويي و درمان شناختي ـ رفتاري علاوه بر دارو در درمان اختلال اضطرابي (وسواسي ـ جبري) صورت گرفته است. بدين منظور 15 بيمار مبتلا به اختلال وسواسي ـ جبري (5 مرد و 10 زن) كه داراي زمينه مذهبي بودند، به طور تصادفي در 3 گروه قرار گرفتند كه عبارت بودند از: 1- درمان با روشهاي شناختي ـ رفتاري مذهبي فرهنگي همراه با دارو 2- درمان دارويي (كلوميپرامين يا فلوگزتين) 3- درمان شناختي ـ رفتاري همراه با دارو. جهت تعيين مذهبي بودن بيمار از پرسشنامه پايبندي مذهبي استفاده گرديد. تمام بيماران پيش از آغاز درمان و 8 هفته پس از درمان با استفاده از پرسشنامه اضطراب بك، پرسشنامه افسردگي بك، مقياس وسواسي ـ جبري يل ـ براون، فهرست اعمال وسواسي، پرسشنامه باورها و پرسشنامه نگرشهاي ناسالم مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل نتايج به كمك مجذور خي و تحليل واريانس 1 طرفه انجام شد. نتايج نشان داد كه هر دو روش درمان شناختي ـ رفتاري مذهبي فرهنگي همراه با دارو و درمان شناختي ـ رفتاري همراه با دارو در كاهش علائم اضطرابي، افسردگي، وسواسي، باورها و نگرشهاي ناسالم بيماران موثر بوده و شدت آنها را كاهش ميدهد اما درمان دارويي تنها در كاهش علائم افسردگي و وسواسي موثر بوده و در كاهش اضطراب، باورها و نگرشهاي ناسالم اثري نداشته است. درمان شناختي ـ رفتاري مذهبي فرهنگي همراه با دارو در مقايسه با درمان دارويي به تنهايي موثرتر بوده اما در مقايسه با درمان شناختي ـ رفتاري همراه با دارو تأثير بيشتري نداشته است. براساس نتايج به دست آمده از تحليلهاي آماري، اگر چه نمرات خام شاخصهاي بهبودي در افرادي كه روش شناختي رفتاري مذهبي فرهنگي در مورد آنها اعمال شده بود بالاتر از ساير گروهها بوده است، افزودن بخش مذهبي فرهنگي به روشهاي شناختي ـ رفتاري و دارو در بهبودي بيشتر بيماران مذهبي مبتلا به اختلال وسواسي ـ جبري نقش موثري ندارد.