پيام علمي دارو


 

 

Clozapine

_ از بين داروهاي ضد سايكوز، قطع مصرف ناگهاني اين دارو مي تواند با كاهش گلبول هاي سفيد و آماس قلبي، براي بيمار بسيار خطرناك باشد! موقع تحويل دارو اين نكته را حتما تذكر دهيم!

 

- اگر يك داروي ضد سايكوز(مانند تيوريدازين يا كلرپرومازين) به اشتباه براي يك فرد غير سايكوتيك تجويز شود، چه مشكلاتي بروز مي نمايد؟

بي قراري، اضطراب، گيجي، خشكي دهان و يبوست از عوارض مصرف اين داروها، حتي به مقدار كم در افراد سالم است!

 

  از بين داروهاي ضد سايكوز جديد كداميك براي بيماران سايكوتيكي كه مشكل كم خوابي دارند مفيدتر است؟ جواب: Quetiapine

 

Thioridazine, Quetiapine

به بيمار مصرف كننده اين داروهاي ضد سايكوز بگوييم كه ممكن است در نوار قلب او تغييراتي ايجاد شود. پس حتما به پزشك قلب اين نكته را يادآوري كند!

 

كداميك از داروهاي ضد سايكوز براي اختلالات مانيك- دپرسيو مناسب ترند؟ جواب:

Aripiprazole, Olanzapine, Quetiapine, Risperidone

 

 از اشتباهات رايج در تجويز داروهاي آنتي سايكوتيك(مانندكلوزاپين وكوتياپين) توصيه آن براي ترك اعتياد يا رفع اضطراب غير مقاوم است، همكاران پزشك را از اين تجويز منع كنيم!

 

 افزايش پرولاكتين كه منجر به بزرگي پستان، ترشح شير، قطع قاعدگي و كاهش ميل جنسي مي شود، يكي از عوارض جانبي داروهاي آنتي سايكوتيك است. اما در اين دو دارو تقريبا مشاهده نمي شود:

Clozapine, Aripiprazole

 

آيا مصرف داروهاي آنتي سايكوتيك(مانند تيوريدازين، كلوزاپين و........) باعث ايجاد تحمل و وابستگي نسبت به اثر آنها مي شود؟

خير، البته نسبت به بعضي از عوارض آنها(خشكي دهان، خواب آلودگي و يبوست) به مرور تحمل ايجاد مي شود كه اين البته براي بيمار مفيد است!

 

 معمولا كداميك از داروهاي آنتي سايكوتيك براي مبتلايان به اوتيسم (درخودماندگي) مورد تجويز قرار مي گيرد؟Risperidone

 

Aripiprazol

علت تمايل بعضي از پزشكان براي تجويز اين داروي آنتي سايكوتيك چيست؟

ريسك پائين تر عوارضي چون: افزايش وزن، ترشح شير و آريتمي قلبي نسبت به داروهاي مشابه

 

Ciprofloxacin,Ofloxacin

اين داروها براي درمان پروستاتيت ناشي از باكتري ها نيز مورد تجويز قرار مي گيرند.

 

Nalidixic acid, Ciprofloxacin,Ofloxacin, Moxifloxacin, Levofloxacin, Gemifloxacin

فراموش نكنيم كه مصرف اين داروها در بارداري ممنوع مي باشد.

 

از بين داروهاي اوپيوئيدي كداميك براي كنترل دردهاي شديد از بقيه قوي تر محسوب مي شود؟

Morphine, Hydromorphone

 

آيا تزريق داخل عضلاني هروئين، اثر ضد دردي بيشتر از مورفين ايجاد مي نمايد؟

خير، بر خلاف تصور برخي متخصصين، تحقيقات اين را نشان نمي دهد.

 

Methadone

چگونه اين دارو بعضي از دردهايي كه به مورفين پاسخ نمي دهند( برخي دردهاي نوروپاتيك و سرطاني ) را تسكين مي دهد؟

چون متادون به غير از گيرنده هاي اپيوئيدي، روي گيرنده هاي ديگر و بازجذب آمين هاي مغزي هم موثر است.

 

Methadone

چرا پايش وضعيت بيمار( به خصوص دپرسيون تنفسي) پس از دريافت دوز اول اين دارو ضرورت دارد؟ چون متادون فارماكوكينتيك بسيار متغيري دارد(نيمه عمر 25 تا52 ساعت).

Methadone

تجويز همزمان اين دارو با داروهاي ماكروليد( مانند: اريترومايسين و...) و ضد قارچ( مانند: كتوكونازول و ...) مي تواند باعث بروز عوارض سمي متادن( دپرس

يون تنفسي، آريتمي قلبي و.......) شود.

 

Buprenorphine

مزيت اين دارو نسبت به متادون در برنامه هاي ترك اعتياد به هروئين در چيست؟

ريسك عارضه ايست تنفسي كه حتي ممكن است باعث مرگ هم بشود، در تجويز اين دارو كمتر مشاهده مي گردد

 

 

Fentanyl

اثر  ضد دردي اين دارو تقريبا 100 برابر مورفين است. با اين ويژگي كه اين اثر به سرعت ايجاد ولي به سرعت هم از بين مي رود. يكي از خصوصيات ممتاز اين دارو در بيهوشي اين است كه اثر خيلي كمي در افزايش فشار داخل جمجمه اي بيمار دارد.