شرايط كارآموزان

شرايط كارآموزان


 
1- حداقل مدرك تحصيلي ديپلم
 
2- برخورداري از توانايي جسمي و رواني لازم 
 
3- نداشتن سوء پيشينه موثر و عدم اعتياد  
 
4-معرفينامه از داروخانه (براي گذراندن دوره كارورزي )