اخبار انجمن آذر 1395

گزارش نشست هيئت مديره انجمن در تاريخ 95/09/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه
صورتجلسه مذاكره نمايندگان انجمن با نمايندگان شركت پشتيبان نرم افزار داروخانه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه