اخبار انجمن دی 1392

یکی از مهمترین مباحث آموزش به بیمار تقدم پیشگیری نسبت به درمان است دکتر انوشیروان محسنی بندپی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در دومین کنگره ملی آموزش به بیما ر با اشاره به این امر که یکی از مهمترین مباحث آموزش به بیمار تقدم پیشگیری نسبت به درمان است؛ افزود: پیشرفت فناوریهای نوین ، افزایش بیماریهای مزمن ، افزایش ناتوانی و معلولیتها از یک سو و مزایای آموزش به بیمار ( افزایش رضایتمندی ، کاهش اضطراب ، کاهش هزینه های بهداشتی درمانی ، بهبود کیفیت زندگی ، توانمند سازی جامعه ) از سوی دیگر از مهمترین عواملی است که نقش آموزش را در سیستم سلامت کشور پررنگ تر می کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان: وی افزود: فرآیند آموزش به بیمار باید سیستماتیک علمی و کارشناسی باشد؛ چرا که یکی از مهمترین مباحث هزینه اثربخش در حوزه سلامت توجه به بحث آموزش به بیمار است. بین اقتصاد و آموزش به بیمار یک رابطه معنی دار و منطقی وجود دارد از آنجاییکه اقتصاد جامعه منابعی را برای رسیدن به اهداف آموزشی اعضای خود فراهم می سازد سیستم آموزشی نیزبه نوبه خود به جامعه و اقتصاد کمک می کند تا به انواع نیازها و سطوح نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند تغییرات فرهنگی و اجتماعی دست پیدا کند .
دکتر محسنی بند پی گفت : نگاه ما در سازمان بیمه سلامت ایران ازیک طرف به بحث حفاظت و حمایت از منابع و مصارفی است که می خواهیم هزینه کنیم و از طرف دیگر به بحث سلامتی است که می خواهیم آن را به بیمه شدگان هدیه دهیم .
وی ضمن اشاره به این مطلب که عدم آموزش صحیح به بیمار باعث می شود تا بیماران در مراقبت از خود دچار اشتباه نشوند ؛ اظهار داشت ما در طیف سلامتی سه نوع پیشگیری داریم : پیشگیری اولیه( قبل از بیماری ، زمان تندرستی و یا بیماری پنهان )، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالثیه ( که بعد از بیماری است ) ما به عنوان سازمان بیمه گر در بحث پیشگیری اولیه به هیچ عنوان وارد عمل نشده ایم در صورتیکه با توجه به وظایفی که بر عهده ما در این سازمان نهاده شده است باید نقش پر رنگ تری را ایفاء نماییم .
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به این نکته که ما بنا داریم تا خدمات پایه سلامت را بازنگری کنیم؛ افزود: ما در این راستا می خواهیم خدمات و مراقبتهای سلامتی را که تحت پوشش این سازمان هستند مورد بازنگری قرار دهیم.
دکتر محسنی بندپی همچنین تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان وکیل مدافع مردم و متولی خدمات بیمه پایه در سطح کشور موظف است در راستای حفاظت از حقوق بیمه شدگان سعی در فرهنگ سازی و ارتقاء سطح بینش و دانش جهت تغییر رفتار و نگرش بیمه شدگان نموده و به جای نگاه از بالا به پایین، تغییر فرهنگ بیمه از پایین ترین سطح جامعه و ارتباط با بیمه شدگان را به عنوان کارکردی ترین مقوله مدنظر خود قرار دهد.
وی در پایان افزود: آموزش به بیمار امری هزینه اثربخش است که جزو حقوق اصلی بیمار تلقی گردیده و باید در نظام سلامت پیاده سازی شود تا در این راستا از القاء هزینه های درمانی اضافی به سازمانهای بیمه گر جلوگیری گردد
مشاهده فایل ضمیمه